งานบริการ

2017
January, 2017
 • Thursday, January 12, 2017 08:30 - 16:30
  ประชุม วิชาการบ้านมั่นคง.ภาคกรุงเทพฯ 60 คน ห้องไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ภาคกรุงเทพฯ /ตะวันออก คุณหลัน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Friday, January 13, 2017 - Saturday, January 14, 2017 08:30 - 16:30
  เวทีพิจารณากองทุนความดี ดร.ป๋วย 100 คน ห้องไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ส.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนฯ คุณมะห์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Tuesday, January 17, 2017 08:30 - 16:30
  อนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง 60 คน ห้องไพบูลย์ฯ หน่วย ศปก คทช คุณณัฐวสา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Thursday, January 19, 2017 08:30 - 16:30
  อนุกรรมการยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 2/2559 80 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนฯ คุณเจนจินตา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Friday, January 20, 2017 08:30 - 16:30
  สัมมนาบริหารโครงการ ส่วนแผน 80 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.นโยบายและแผน คุณเคลือวัลย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Monday, January 23, 2017 08:30 - 16:30
  อนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/60 50 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Wednesday, January 25, 2017 08:30 - 16:30
  คณะกรรมการสถาบันฯ 60 คน ห้องไพบูลย์ฯ ส.อำนวยการกลาง คุณเอกพันธ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Monday, January 30, 2017 08:30 - 16:30
  เวทีทำบันทึกความร่วมมือ เศรษฐกิจและทุนชุมชน ภาค กรุงเทพฯตะวันออก คุณฟาง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • Tuesday, January 31, 2017 08:30 - 16:30
  อนุกรรมการภาคสกรุงเทพฯ/ตะวันออก 60 คน ห้องไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ภาคทกรุงเทพฯตะวันออก คุณออยส์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

February, 2017