วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

จดหมายจาก ผอ.พอช. ฉบับที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(605 โหวต)

จดหมายจาก ผอ.พอช.

(ฉบับที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

          ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา อากาศก็เปลี่ยนบ่อย เดี๋ยวฝน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยหนาว ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ จากจดหมายฉบับปฐมบทได้เวียนให้พี่น้อง พอช. ได้ออกสู่สายตา พี่เองได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากพวกเรา ที่ทำให้ได้ทันต่อสถานการณ์งานทั้งข้างนอกข้างใน พี่ก็ยังขอเน้นย้ำว่าจะใช้ช่องทางนี้แหละในการสื่อสารกับพวกเรา ที่นอกเหนือจากเวทีประชุม เราจะได้รู้ข้อมูลข่าวสาร/สถานการณ์ไปพร้อมๆ กัน นะครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า — เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พี่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน มหกรรมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2560 สู่ทศวรรษใหม่ “โนวเจีย เมียนเซาะ” กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด  ณ ตลาดน้ำราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข , ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สุรินทร์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ถือว่างานดังกล่าว เป็นเวทีที่ทำให้เห็นถึงการสานพลังเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน สร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อหน่วยงานและองค์กรภาคี โดยมีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชน120 ตำบล 17 อำเภอ ประมาณ 700 คน ในงานยังมีการจัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์ 136 ตำบล สภาองค์กรชุมชนตำบลจะเป็นกลไกสำคัญ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาคนยากคนจนได้อย่างดี อาจเริ่มจากการสำรวจ คนสุดซอยช่วยตนเองไม่ได้ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง , การเสวนา “บูรณาการภาคี” , “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้”, การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี , พิธีมอบบ้านพอเพียง 5 ตำบล 117ครัวเรือน งบประมาณรวม 2,027,821 บาท , การประกาศเจตนารมณ์แนวทางนโยบายสาธารณะของคนสุรินทร์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เยาวชนต้นกล้า กันตรึมบ้านดงมัน พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์โนวเจียเมียนเซาะ และการออกร้านขายสินค้าจากชุมชน — และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวง พม. และมีพี่เขียว , พี่ และทีมงาน(ตา,จิ้ม,เกมส์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาว 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี รมว.พม. เป็นประธาน 2)คณะอนุกรรมการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีรองปลัด พม. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และ 3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีปลัด พม. เป็นประธาน และมอบหมายให้ทั้ง 3 คณะขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และดำเนินการตามมติ ครม. ต่อไป  ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน สนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์(Vision) “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579”   — และเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 พี่ , ทวย , น้องๆ จากสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้เข้าพบและประชุมกับ นพ.อำพล  จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อปรึกษาหารือประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจบทบาท พอช. หรือที่เราทราบกันว่าในช่วงที่ผ่านมา กมธ.ด้านสังคมได้ใช้สัญลักษณ์ขบวนรถไฟ 13 โบกี้ เพื่อเป็นขบวนในการสร้างระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งการหารือและพูดคุยในครั้งนี้ ได้คุย Concept งานที่ พอช. ดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย 1) การผลักดันสถานะ พอช. จาก พรฎ. เป็น พ.ร.บ. ซึ่งแท้จริงแล้วเจตนารมย์เดิมของ พอช. นั้น ไม่ต้องการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง แม้สถานะจะเป็น พ.ร.บ. หรือ พรฎ. ก็สามารถขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายได้ และการดำเนินงานของ พอช. ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา พอช.มีองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บท 20 ปี กล่าวคือ “พอช. ควรเป็นองค์กรขนาดเล็ก และทำงานประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ขบวนองค์กรชุมชน” 2) การปรับ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ก็ถือว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นของภาคีที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปี 2560 ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนได้เข้าพบ อ.มีชัย  ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งท่านได้ฝากไว้ใน 2 ห้าม 1 ควร คือ (1) ห้ามให้ระบบการเมืองมายุ่งกับสภาองค์กรชุมชน เพราะจะเกิดการแข่งขันกัน สร้างความขัดแย้งขึ้นภายใน (2) ห้ามบริหารงานแบบราชการ และ (3) ควรให้สภาองค์กรชุมชนรักษาความเป็นชาวบ้าน หรือขบวนชุมชนให้มาก ให้สภาฯ เป็นเวทีหรือกระบวนการปรึกษาหารือ 3) เศรษฐกิจฐานรากสัมมาชีพชุมชน ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจนั้นครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งระบบเศรษฐกิจฐานรากนี้ไม่ได้ปฏิเสธระบบทุนใหญ่ที่เข้ามา เพราะอย่างไรเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องของพี่น้องชาวบ้าน และ พอช. เองจะต้องจัดองค์กรให้มีภารกิจด้านนี้ชัดเจนมากขึ้น ที่ไม่ใช่บทบาทที่ทำเอง แต่เป็นนักสานพลังและสานต่อหรือต่อยอดกับภาคีเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกัน 4)   ร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน พ.ศ. .... ที่ผ่านมามีการร่างหลักเกณฑ์ร่วมกับ พม. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ พ.ร.บ.สวัสดิการสังคม และจากเวทีนี้เอง เป็นการเพิ่มเติมปรับแก้เนื้อหาสาระหลักการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสังคมที่มี นพ.อำพล เป็นประธานในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง จากข้อสรุปเบื้องต้นดังกล่าวให้ พอช. ช่วยวิเคราะห์ สรุปหลักการ สาระสำคัญ สิ่งที่ต้องการรายการแก้ไข อาทิ พ.ร.บ.สภากรองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 , ร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน พ.ศ. ....  และแผนส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน ที่ทำในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ(CBM) และการพัฒนาระบบ Matching Model แล้วที่ประชุมได้เน้นย้ำการปฏิรูปเชิงพื้นที่ที่นำไปสู่การทำตำบลเข้มแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอำนาจหน้าที่ การขจัดอุปสรรคข้อจำกัด และเพิ่มพลังความสามารถของชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้จัดทำ (ร่าง) ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเบื้องต้นรวม 5 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (2) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (3) การจัดการข้อมูลทางสังคมและองค์ความรู้ (4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (5) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคมดังกล่าว จากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมต่อไป

 

 

 

          — การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ระหว่างการทำงานคลองมาเกือบจะ 2 ปี ก็จะมีบ้างที่มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และในแต่ละสัปดาห์จะมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทำข้อมูล หรือการจัดทำระบบการตอบข้อชี้แจง ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน และทุกเช้าวันจันทร์จะต้องเข้าร่วมประชุมที่ พม. เพื่อรายงานภาพรวมโครงการคลองลาดพร้าว / ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน / ความคืบหน้าการดำเนินการรายเขต/กิจกรรมสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี รมว.พม. เป็นประธาน และในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2560 นี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 91 ซึ่งผู้บริหาร และทีมงานที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวนั้นให้บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการกันอย่างเต็มที่ — ใกล้ถึงเทศกาลแห่งความสุขของคนทำงาน พอช. แล้ว นั่นคือ งาน “สัมมนาประจำปี” ซึ่งปี 2561 คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 นี้ และน่าจะชวนพวกเราทีมเล็กๆ มาช่วยกันคิดและออกแบบกัน และอาจจะมีช่วงเวลาก่อนสัมมนาสัก 1 / ครึ่งวัน ให้ทีม CODI CHIEF” กลุ่มผู้บริหาร ซึ่งก็ได้มีโอกาสใช้ช่องทางไลน์ CODI CHIEF นี้สื่อสารเรื่องราวต่างๆ เหมือนกัน) สรุปงานไตรมาส 1 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 2 และมีการกำหนดค่านิยมร่วมของคน พอช. เพื่อการทำงานสู่ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน โดยมีการจัดกลไก/คณะทำงานสักชุด เพื่อออกแบบและแปลงค่านิยมนี้ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน “พี่อยากจะให้เกิดการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ความเป็นพี่เป็นน้อง และการทำงานข้ามสำนัก/หน่วยงาน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือแบ่งปันกันให้มากขึ้น เพื่อให้ พอช. ของเรา เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความสุขในการทำงาน มองเป้าหมายขององค์กรให้เป็นเรื่องร่วมร่วมกัน” — ในช่วงวันที่ 21-22 พ.ย. นี้ ทีม CODI CHIEF” ทั้งสำนักงานภาค และส่วนกลาง จะมีวงประชุมระบบการบริหารโครงการ และระบบงานสนับสนุน ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการ รวมถึงจะมีการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ อบรมการใช้โปรแกรมจากระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับ หัวหน้างาน/ชำนาญการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เหมือนเป็นการย่อระบบ IT ของ พอช. มาไว้ที่ปลายนิ้ว โดยใช้มือถือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการทำงานให้มากขึ้น — อยากเชิญชวนและขอความร่วมมือพวกเราทุกคน ช่วยกันจัดระเบียบ หรือปรับภูมิทัศน์โต๊ะทำงาน สำนักงาน และที่ทำงาน ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นที่น่าประทับใจของผู้ที่มาติดต่อ หรือเวลาชาวบ้าน/หน่วยงานภาคีมาร่วมประชุมก็จะได้เห็นภาพที่สวยงาม สบายตา และสบายใจ พี่เชื่อว่าพวกเราเองเมื่อเห็นบรรยากาศที่สวยงาม ก็จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขด้วย — อยากจะเขียนเรื่องราวบอกเล่าให้พวกเราได้ทันสถานการณ์ทุกสัปดาห์ อยากเขียนและบอกเล่าให้สั้นกระชับ แต่ก็มีความสุขและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เล่าเรื่องราว จดหมายจากพี่จึงมีเนื้อหายาวและอัดแน่นนิดนึง อย่างไรก็จะลองปรับและแก้ไขไปเรื่อยๆ ก็แล้วกันนะ///สวัสดีครับ

         

                                                พี่หรั่ง

                                                17 พ.ย. 2560

อ่าน 640 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น