วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในเมืองและชนบท โดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย
อ่าน 186 ครั้ง