วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ที่ สต.1/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อเป็นองค์กรที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบตนเอง

เขียนโดย
อ่าน 174 ครั้ง