วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและจัดทำร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เขียนโดย
อ่าน 38 ครั้ง