วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งพิเศษ ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นและจัดทำร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เขียนโดย
อ่าน 159 ครั้ง