วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ 12/2548 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมด้านที่อยู่อาศัย (บ้านกลาง,บ้านชั่วคราว,และปัญหาคนไร้บ้าน)

เขียนโดย
อ่าน 138 ครั้ง