วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 12/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมด้านที่อยู่อาศัย (บ้านกลาง,บ้านชั่วคราว,และปัญหาคนไร้บ้าน)

เขียนโดย
อ่าน 195 ครั้ง