วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 69/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เขียนโดย
อ่าน 11 ครั้ง