วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เขียนโดย
อ่าน 48 ครั้ง