วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 44/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย
อ่าน 38 ครั้ง