วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 42/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 33 ครั้ง