วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย
อ่าน 58 ครั้ง