วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เปราะบางรายครัวเรือน “1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา” ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เขียนโดย
อ่าน 48 ครั้ง