วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานภายใน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย
อ่าน 61 ครั้ง