วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานภายใน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น และการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย
อ่าน 141 ครั้ง