วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 106/2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย
อ่าน 43 ครั้ง