วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 105/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย
อ่าน 38 ครั้ง