วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

เขียนโดย
อ่าน 6 ครั้ง