วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 71/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์งานพัฒนาผ่านรายการวิทยุช่อง สวท. หรือ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 4 ครั้ง