วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ง 10/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย
อ่าน 26 ครั้ง