วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง64/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำสมุดบันทึก 17 ปี พอช. มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง จำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม และบัตรอวยพร จำนวน 2,000 แผ่น

เขียนโดย
อ่าน 144 ครั้ง