วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง58/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย
อ่าน 62 ครั้ง