วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง54/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 41 ครั้ง