วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง52/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวนพนักงาน 9 คน ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

เขียนโดย
อ่าน 59 ครั้ง