วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง51/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวนพนักงาน 9 คน ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 35 ครั้ง