วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง49/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 37 ครั้ง