วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง39/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย
อ่าน 34 ครั้ง