วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ง36/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย
อ่าน 49 ครั้ง