วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง.31/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถาบัน โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

เขียนโดย
อ่าน 120 ครั้ง