วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง.9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

เขียนโดย
อ่าน 80 ครั้ง