วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง.4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 58 ครั้ง