วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง.3/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารการปฎิบัติงานนอกเวลาและการปฎิบัติงานในวันหยุดของการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ฉบับที่ 3)

เขียนโดย
อ่าน 45 ครั้ง