วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง18/2559 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล (CODI-HRIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เขียนโดย
อ่าน 102 ครั้ง