วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง3/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล (CODI_HRIS) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เขียนโดย
อ่าน 119 ครั้ง