วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง81-2558 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำชุดความรู้การกระจายอำนาจพัฒนาที่อยู่คนจนเมือง และการจัดการที่ดินทำกินชนบท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 302 ครั้ง