วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง77/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล (CODI-HRIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 225 ครั้ง