วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง76/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพอช. ชั้น 4 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เขียนโดย
อ่าน 229 ครั้ง