วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง74/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างทำชุดความรู้การกระจายอำนาจพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง และการจัดการที่ดินทำกินชนบท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 257 ครั้ง