วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง73/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน พอช. ชั้น 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 245 ครั้ง