วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง 61/2558 เรื่อง การกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารการปฎิบัติงานนอกเวลาและการปฎิบัติงานในวันหยุดของการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เขียนโดย
อ่าน 137 ครั้ง