วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ง26/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองเพื่อประเมินผลกระบวนการทำงานของโครงการ (Process Evaluation)และประเมินผลกระทบโครงการ (Impact Evaluation)(ฉบับที่ 2)

เขียนโดย
อ่าน 135 ครั้ง