วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 52/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองเพื่อประเมินผลกระบวนการทำงานของโครงการ (Process Evaluation) และประเมินผลกระทบโครงการ (Impach Evaluation)

เขียนโดย
อ่าน 198 ครั้ง