วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 51/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองเพื่อประเมินผลกระทบกระบวนการทำงานของโครงการ (Process Evaluation) และ ประเมิลผลกระทบโครงการ (Impact Evaluation)

เขียนโดย
อ่าน 207 ครั้ง