วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 50/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณ๓าพชีวิตเพื่อประเมินผลกระบวนการทำงานของโครงการ

เขียนโดย
อ่าน 208 ครั้ง