วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 56/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เขียนโดย
อ่าน 202 ครั้ง