วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 53/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันและขบวนชุมชนท้องถิ่น

เขียนโดย
อ่าน 152 ครั้ง