วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 35/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผลิตสื่อ โครงการการสื่อสารสวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

เขียนโดย
อ่าน 133 ครั้ง