วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 32/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท เพื่อการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เขียนโดย
อ่าน 159 ครั้ง