วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งที่ ง 15/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมด้านที่อยู่อาศัย (บ้านกลาง บ้านชั่วคราว และคนไร้บ้าน)

เขียนโดย
อ่าน 142 ครั้ง